Itra bvba

EXCLUSIVE DEALER OF BVM

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

Algemene voorwaarden

1. TOEPASSELIJKE VOORWAARDEN
Alle algemene voorwaarden uitgaande van medecontractanten worden uitdrukkelijk verworpen. Alleen onze eigen hierna volgende voorwaarden zijn voor ons toepasselijk en geldig. Iedere medecontractant erkent ervan kennis te hebben en deze te aanvaarden.

2. OFFERTEN
Al onze prijsofferten zijn steeds vrijblijvend en onder voorbehoud van onze schriftelijke bevestiging voor definitief akkoord. Als koper/opdrachtgever ons gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mogen wij uitgaan van de juistheid hiervan en zullen wij onze aanbieding hierop baseren.

3. HANDELSVERTEGENWOORDIGERS
Geen enkele overeenkomst met onze reizigers, vertegenwoordigers of verkoopsagenten hoe ook betiteld, is geldig zonder onze schriftelijke aanvaarding.

4. PRIJZEN
Tenzij andersluidende schriftelijke bepalingen zijn al onze prijzen netto zonder korting noch commissie voor contante betaling, en gelden voor koopwaren/uit te voeren werken, af onze fabriek te Ninove, inclusief ladingskosten doch zonder verpakking. In geval van verhoging van lonen of sociale lasten, prijsopslag van grondstoffen of andere elementen, behouden wij ons het recht voor de verkoopsprijzen te wijzigen en aan te passen. Bij wijziging van Btw of andere soortgelijke taksen valt de verhoging ten laste van de koper/opdrachtgever.

5. VERPAKKING
Tenzij geschreven andersluidende bepalingen worden de verpakkingen in rekening gebracht. Om terug betaald te worden moeten ze ons binnen de drie maanden na factuurdatum vrachtvrij en ongeschonden terugkomen. De vrachtkosten desgevallende uitgegeven bij hun retourzending, zullen van rechtswege van de terugbetaling afgehouden worden. Bij hun terugzending reizen de verpakkingen op kosten en risico van de klant.

6. LEVERINGSTERMIJN
De opgegeven leveringstermijnen zijn louter informatief en zonder enige verbintenis van onzentwege. Desgevallend beginnen de leveringstermijnen alleen te lopen na incassering van de eerste aanbetaling en na goedkeuring van onderworpen tekeningen en/of modellen. De opdrachtgever verleent ons altijd een termijn van 4 werkdagen na aangetekende aanmaning tot levering. Onze vennootschap verkoopster is nooit in gebreke zonder deze ingebrekestelling.

7. OVERMACHT OF TOEVAL
Gevallen onafhankelijk van onze wil, lock-out, brand, breuk van mechanieken of andere gevallen van overmacht of toeval, veroorzaken onderbreking van het contract zonder daarom aan de koper/opdrachtgever recht te geven op schadeloosstelling noch opzegging van bestelling.

8. AFNAME
Wanneer de leveringstermijn verstreken is, en onze ingebrekestelling tot afname gedurende acht dagen zonder gevolg is gebleven, dan kunnen wij het contract als van rechtswege verbroken beschouwen met toepassing van de voorwaarden hierna bepaald bij "ONTBINDING LASTENS DE KLANT" (14) en kunnen wij dwangafname eisen. De koopwaren en/of uitgevoerde werken moeten afgenomen worden binnen de acht dagen nadat de koper/opdrachtgever in kennis is gesteld van de terbeschikkingstelling. Nadat deze termijn verstreken is, zal de factuur worden opgemaakt en verschuldigd zijn. Het risico is vanaf deze datum verplaatst en de betalingsverplichting treedt onmiddellijk in werking.

9. RECEPTIE
In principe geschiedt de aanvaarding der koopwaren/uitgevoerde werken steeds voor vertrek in onze werkhuizen. De clausule dekt de conformiteit der koopwaren/uitgevoerde werken zowel qua kwaliteit als kwantiteit en afmetingen. Het opladen door de koper/opdrachtgever geldt als onwederroepelijke en definitieve aanvaarding der koopwaren/uitgevoerde werken. De koper/opdrachtgever heeft derhalve de verplichting de nodige controle uit te voeren. In geval van afname door tussenpersonen worden deze tussenpersonen steeds geacht te handelen als gemandateerde en voor rekening van de koper/opdrachtgever. De aflevering der goederen aan tussenpersonen geldt derhalve eveneens als definitieve aanvaarding. In geval onze vennootschap zelf de levering uitvoert, geschiedt de aanvaarding steeds op onze werven en alle klachten zullen nietig en onbestaande zijn door het tekenen van de leveringsbon. Van rechtswege geldt het aftekenen van afname- of leveringsbon door de koper/opdrachtgever of diens aangestelde als definitieve aanvaarding der koopwaren/uitgevoerde werken. De koper/opdrachtgever dient derhalve bij afname en/of bij levering de koopwaren/uitgevoerde werken grondig te onderzoeken op grond van de conformiteit zowel kwaliteit als kwantitatief. Gezien de ver gespecialiseerde aard van de onderneming is het ons gerechtigd de receptie te eisen voor vertrek uit onze werkhuizen, dit zonder afbreuk te doen aan voorgaande bepalingen. Dit geschiedt door het uitsturen van een ingebrekestelling aan de koper/ opdrachtgever waarbij de koopwaren/uitgevoerde werken ter beschikking worden gesteld van de koper/ opdrachtgever. Biedt de koper/opdrachtgever zich binnen de gestelde termijn van acht dagen niet aan, dan zullen deze waren worden beschouwd als aanvaard door de koper/opdrachtgever en in dit geval aanvaardt de koper/opdrachtgever onze goede trouw. Eenmaal de koopwaren/uitgevoerde werken door de koper/opdrachtgever gereceptioneerd zal geen enkele klacht meer worden aanvaard. In alle gevallen waarin de koper/opdrachtgever de niet-conformiteit van de koopwaren/uitgevoerde werken opwerpt, hetzij zowel voor als na de levering zal de koper/opdrachtgever bewijslast dragen van de niet-conformiteit der koopwaren/uitgevoerde werken.

10. VERVOER
De goederen reizen non-franco op risico van de koper/opdrachtgever zelfs in geval van afwijkende francolevering. Onze tussenkomst bij vervoerders, verzekeraars, tolbeheer, tolagenten of gelijk welke andere personen is zonder verbintenis van onzentwege en te beschouwen alleenlijk als gedaan in naam voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever. Goederen die niet onmiddellijk worden afgeleverd en die om gelijk welke reden bij ons, bij een vervoerder transitaris of in gelijk welke plaats blijven, berusten er in elk geval op risico van de koper/opdrachtgever inclusief het risico van brand of diefstal welke de leveringsvoorwaarden ook wezen.

11. BETALINGEN
Al onze facturen zijn steeds contant betaalbaar in onze maatschappelijke zetel te Ninove. Het gebruik maken van wissels kwijtschriften, checks, enz.... doet geen afbreuk aan deze bepaling. Het niet betalen op de vervaldag van een gedeelte van de leveringen of van een gedeelte van het contract maakt het saldo van alle rekeningen, wissels inbegrepen onmiddellijk opeisbaar en verleent ons de mogelijkheid ofwel de dwangafname te eisen. Dwangafname kan echter steeds voor ons gevorderd worden met uitsluitend de keuze tussen dwangafname ofwel schade-vergoeding. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, zonder ernstige redenen, wordt na vergeefse ingebrekestelling het schuldsaldo verhoogd met 15% met een minimum van 50 euro en een maximum van 1 900 euro zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Onze niet-betaalde facturen dragen een intrest van 10% per jaar vanaf de vervaldag, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling nodig is.

12. WAARBORGSTELLING
De koper/opdrachtgever verbindt er zich tevens toe ons alle waarborgen te verlenen die wij tijdens de uitvoering van het contract zouden vorderen als zekerheid voor de betaling van koopprijs/aannemingsprijs en de uitvoering der overeenkomst. Deze waarborgen zijn naar onze keuze hetzij een pand op het handelsfonds of op een element ervan hetzij acceptwissels al of niet met aval, bankgaranties, enz... naar onze keuze. De kosten voor de vestiging van deze zekerheden vallen ten laste van de koper/opdrachtgever. Ingeval de koper/opdrachtgever in gebreke blijft om de gevraagde waarborgen te verlenen of bij niet-betaling of laattijdige betaling van een waarde of factuur op de vervaldag zullen de leveringen zelfs zonder ingebrekestelling mogen worden stopgezet. Wij zullen het contract van rechtswege als ontbonden mogen beschouwen en onmiddellijk betaling eisen van alle sommen die verschuldigd zijn zonder acht te staan op toegestane termijnen van betaling. Deze wilsuiting zal voldoende uitgedrukt zijn door het zenden van een aangetekend schrijven aan koper/opdrachtgever. Ingeval de koper/opdrachtgever zijn betalingsverplichting of zijn verplichting tot waarborgstelling niet nakomt zullen wij de waren, voorwerp van het contract, kunnen verkopen teneinde alle schade te beperken en dit acht dagen na een telegrafische kennisgeving aan de ingebreke blijvende koper/opdrachtgever. In dit geval zijn de voorwaarden hierna bepaald bij "ONTBINDING LASTENS DE KLANT" (14) toepasselijk.

13. KLACHTEN
Alle klachten van om het even welke aard dienen binnen de 8 dagen bij aangetekend schrijven aan ons te worden overgemaakt. In geval van betwisting nopens de aanvaarding zal elke klacht van rechtswege onbestaande zijn wanneer de gehele partij niet ongeschonden en/of onaangeraakt is gebleven. Het losmaken, bewerken, verwerken, inbouwen, verhandelen, aantasten, enz.... al was het maar het geringste gedeelte maakt elke klacht van welke aard ook nietig en betekent aanvaarding van de ganse partij die één geheel uitmaakt. Teruggave, zelfs gedeeltelijk, zal niet aanvaard worden. Onder geen enkel voorwendsel kunnen wij gehouden zijn tot schadevergoeding ingevolge een geschil over het gebruik of over de bruikbaarheid der koopwaren/uitgevoerde werken. Onze tussenkomst kan nooit verder reiken dan het gewoonweg vervangen van het betwiste gedeelte. Elke verantwoordelijkheid voor eender welke vorm van immateriële en/of andere financiële schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt stellig afgewezen.

14. ONTBINDING LASTENS DE KLANT
Voor alle gevallen waar de overeenkomst tussen partijen wordt ontbonden lastens de klant verbindt deze zich er toe ITRA bvba schadeloos te stellen in toepassing van art. 1794 B.W. De klant zal dus ITRA bvba schadeloosstellen voor al haar uitgaven, al haar verrichte arbeid en voor de door haar gederfde winst. Deze winstderving wordt forfaitair bepaald in akkoord tussen partijen op 20% van de koopsom/ aannemingssom.

15. AFMETINGEN, MODELLEN, TEKENINGEN
Wanneer de bestelling dient te geschieden overeenkomstig een ter beschikking gesteld model of tekening al of niet op schaal dan zijn de opgegeven aanduidingen en modaliteiten opgegeven door de koper/opdrachtgever bepalend voor de uitvoering en de conformiteit. Afzonderlijke schriftelijke opgave door de koper/opdrachtgever van maten, modaliteiten is derhalve ten zeerste aan te raden en is op uitsluitende verantwoordelijkheid van de koper/opdrachtgever. De koper/opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen en berekeningen en voor de functionele geschiktheid van door of namens hem voorgeschreven materialen.
Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meerprijs als:
a) er sprake is van een wijziging in het ontwerp of bestek;
b) de door koper/opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.
Afmetingen, werkritme, capaciteit, gewicht of andere gegevens afgenomen van onze catalogi, technisch drukwerk, propaganda folders, enz.... zijn louter indicatief en bekomen voor de uitvoering slechts bindende waarde in zover onze orderbevestiging er uitdrukkelijk en schriftelijk naar verwijst. Tekeningen of technische documenten die wij aan de koper/opdrachtgever leveren blijven onze exclusieve eigendom. Zij mogen niet vermenigvuldigd, noch geheel of gedeeltelijk afgedrukt, noch aan derden doorgegeven worden zonder onze voorafgaandelijke en uitdrukkelijke schriftelijke instemming. Nochtans wanneer wij bij aflevering aan de koper/opdrachtgever inlichtingen bezorgen, schema's of tekeningen afleveren, verschillend van de fabricatieplans, met het doel hem de installatie, het gebruik en de ingangstelling van het geleverde mogelijk te maken, blijven deze eigendom van de koper/opdrachtgever onder voorbehoud echter te bepalen dat deze vertrouwelijk zijn.

16. NIET ZELF GEBOUWDE COMPONENTEN
Wij geven geen enkele garantie voor geleverde of ingebouwde componenten of onderdelen die niet van onze eigene fabricatie zijn, zoals elektrische apparatuur, manometers, ventielen enz.... In geval van klacht zullen wij alleen maar als tussenpersoon optreden. In zulke gevallen zullen onze afnemers daarbij de tussenkomst van onze leveranciers toelaten.

17. WERKRITME
Alle garantie vervalt als het geleverde niet wordt gebezigd aan het werkritme dat ons voor het aanvaarden van de bestelling werd opgegeven.

18. GARANTIE
(1) De garantie op onze geleverde goederen/uitgevoerde werken zal nooit verder reiken dan gedurende een termijn van ZES MAANDEN te rekenen vanaf datum der verzending. Garantie zal alleen kunnen ingeroepen worden bij normaal gebruik en uitsluitend voor constructiefouten of gebrekkige grondstoffen. De koper/opdrachtgever draagt de bewijslast van de constructiefouten of van het materiaal gebrek.
(2) Door NORMAAL GEBRUIK moet hier algemeen verstaan worden dat het geleverde gebezigd wordt zonder overbelasting.
(3) De klant moet op eigen initiatief onze aandacht op de mogelijkheid van gebruik van het geleverde in SPECIALE OMSTANDIGHEDEN bijvoorbeeld in vochtige of stofferige plaatsen, zure of zoute atmosfeer, hoge of lage temperatuur, onderhevigheid aan oppervlakte of impregneerstoffen enz... en op de krimp, roest, oxydatie of andere schadelijke gevolgen die eruit kunnen resulteren.
(4) In dergelijke gevallen kunnen wij monsters ter goedkeuring onderwerpen en het behoort de klant de door hem gewenste proeven ermede te verrichten. Wij garanderen dat de bestelling zal uitgevoerd worden in OVEREENSTEMMING met de voorgelegde monsters maar daarnevens verwerpen wij alle verantwoordelijkheid voor gelijk welk schadelijk gevolg hoegenaamd.
(5) HEEFT DE KLANT DE SPECIALE VERBRUIKSOMSTANDIGHEDEN verzwegen dan vervalt alle garantie.
(6) In iedere geval reikt onze garantie niet verder dan de gratis herstelling in onze eigen werkplaatsen of gratis vervangingslevering van foutief erkende en door ons zelf geproduceerde stukken en zulks zonder dat wij kunnen aansprakelijk gesteld worden voor schade ingevolge lichamelijke of materiële ongevallen. Bovendien, indien de herstelling of vervanging de verplaatsing nodig maakt van een onzer techniekers, vallen de reis- en verblijfskosten en de werkprestaties ten laste van de klant. Het vaststellen van een gebrek of van averij geeft aan de klant het recht niet het gebrekkige stuk zelf te herstellen of te vervangen. Wij moeten altijd op voorhand geraadpleegd worden over de opportuniteit van een wijziging en wenst de klant zelf te voorzien in de herstelling of vervanging van een of meer organen, dan zal hij ons deze niet kunnen aanrekenen zonder onze voorafgaandelijke en schriftelijke instemming. In ieder geval moeten de gebrekkige stukken ons voor onderzoek franco toegezonden worden.
(7) Met het verstrijken van de zesmaandelijkse garantie termijn is onze verantwoordelijkheid volledig beëindigd. In geen enkel geval wordt de klant door de garantie ontslagen van zijn verplichting te betalen in de voorziene termijn en volgens de gestelde modaliteiten.

19. EIGENDOMSVOORBEHOUD
De eigendomsoverdracht van de geleverde goederen/werken geschiedt slechts na volledige betaling. Indien de koper/opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of een gerechtelijk akkoord bekomt of indien naar onze mening de betaling twijfelachtig is dan zijn wij gerechtigd de goederen terug te nemen. In dit geval is de overeenkomst ook zonder gerechtelijke tussenkomst ontbonden, onverminderd ons recht op schadevergoeding.

20. RECHTSPLEGING
Al onze contracten vallen uitsluitend onder toepassing van het Belgisch Recht. In geval van geschil zijn de Rechtbanken van onze maatschappelijke zetel alleen bevoegd. Zijn wij aanlegger, dan behouden wij ons het recht het geschil te brengen voor een andere rechtbank van gewoon recht.