Skip to content

Algemene voorwaarden

ITRA bvba: ALGEMENE VERKOOP- EN DIENSTENVOORWAARDEN (V0.1)

 1. TOEPASSELIJKE VOORWAARDEN

Alle voorwaarden van medecontractanten worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Alleen onze eigen voorwaarden zoals hieronder beschreven zijn van toepassing en geldig. Elke medecontractant verklaart deze te hebben gelezen en aanvaard.

 1. AANBIEDINGEN

Al onze prijsopgaven zijn altijd vrijblijvend en onder voorbehoud van onze schriftelijke bevestiging voor een definitieve overeenkomst. Indien de koper/instructeur gegevens, tekeningen e.d. verstrekt, mogen wij uitgaan van de juistheid daarvan en mogen wij onze aanbieding daarop baseren.

 1. HANDELSVERTEGENWOORDIGERS

Geen enkele overeenkomst met onze vertegenwoordigers of agenten, ongeacht hun titel, is geldig zonder onze schriftelijke aanvaarding.

 1. PRIJZEN

Tenzij schriftelijk anders bepaald, zijn al onze prijzen nettoprijzen zonder korting of provisie voor contante betaling en gelden zij voor goederen/diensten af onze fabriek te Ninove, inclusief laadkosten maar zonder verpakking. In geval van verhoging van lonen of sociale lasten, prijsstijgingen van grondstoffen of andere elementen, behouden wij ons het recht voor onze verkoopprijzen te wijzigen en aan te passen. In geval van wijziging van de BTW-tarieven of soortgelijke belastingen komt die verhoging voor rekening van de koper/instructeur.

 1. VERPAKKING

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt alle verpakking in rekening gebracht. Voor terugbetaling moet deze verpakking binnen drie maanden na factuurdatum franco en onbeschadigd aan ons worden geretourneerd. De voor de terugzending te betalen vervoerskosten worden van de terugbetaling afgetrokken. Het retourneren van pakketten gebeurt op risico en kosten van de klant.

 1. TERMIJN VAN LEVERING

De vermelde leveringsvoorwaarden zijn louter informatief en niet bindend. In voorkomend geval gaan de leveringstermijnen in na ontvangst van de eerste tranche en na goedkeuring van de ontworpen tekeningen en/of modellen. De koper/opdrachtgever geeft ons een termijn van 4 werkdagen na aangetekende herinnering voor levering. Ons bedrijf – verkoper is nooit in gebreke zonder deze kennisgeving.

 1. OVERMACHT OF TOEVAL

Gebeurtenissen buiten onze wil, lock-out, brand, breuk van mechanica of andere ongevallen van overmacht of toeval veroorzaken een onderbreking van de overeenkomst zonder dat de koper/instructeur recht heeft op schadevergoeding of annulering van de bestelling.

 1. KOOP

Wanneer de leveringstermijn is verstreken en onze ingebrekestelling van afname acht dagen zonder gevolg is gebleven, kunnen wij de overeenkomst als rechtsgeldig verbroken beschouwen met toepassing van de hierna onder “RESOLUTIE DOOR DE KLANT” (14) bepaalde voorwaarden en kunnen wij gedwongen afname verlangen. De goederen/diensten moeten worden gekocht binnen acht dagen nadat de koper/instructeur van de beschikbaarheid op de hoogte is gebracht. Na deze termijn is de factuur opeisbaar. Vanaf deze datum wordt het risico overgedragen en gaat de betalingsverplichting onmiddellijk in.

 1. RECEPTIE

In het algemeen vindt de aanvaarding van goederen/diensten plaats voor het vertrek uit onze werkplaatsen. Deze clausule heeft betrekking op de conformiteit van de goederen/diensten wat betreft kwaliteit, hoeveelheid en afmetingen. Het laden van de goederen door de koper/opdrachtgever staat gelijk aan de onherroepelijke en definitieve aanvaarding van de goederen/diensten. De koper/instructeur is derhalve verplicht de nodige verificaties uit te voeren. In geval van aankoop door tussenpersonen worden deze tussenpersonen steeds geacht op te treden als mandatarissen en voor rekening van de koper/opdrachtgever. De levering van de goederen aan tussenpersonen staat dus gelijk aan de definitieve oplevering. Indien ons bedrijf de levering uitvoert, vindt de aanvaarding plaats in onze lokalen en worden alle klachten door ondertekening van de leveringsbon ongeldig en onbestaande gemaakt. Juridisch gezien staat de ondertekening van het aankoop- of leveringsformulier door de koper/opdrachtgever of diens gemachtigde gelijk aan de definitieve aanvaarding van de goederen/diensten. Daarom moet de koper/opdrachtgever de goederen/diensten bij aankoop en/of levering grondig controleren op conformiteit in kwaliteit en kwantiteit. Gezien het zeer gespecialiseerde karakter van het bedrijf, is het ons toegestaan om voor het vertrek uit onze fabrieken opvang te eisen, onverminderd de voorafgaande bepalingen. Dat gebeurt door een ingebrekestelling van de koper/instructeur waarin de koopwaar ter beschikking van de koper/instructeur wordt gesteld. Indien de koper/instructeur zich niet binnen de gestelde termijn van acht dagen aanbiedt, worden deze koopwaar/diensten geacht door de koper/instructeur te zijn aanvaard en aanvaardt de koper/instructeur in dat geval onze goede trouw. Zodra de koper/instructeur de goederen/diensten heeft ontvangen, worden geen klachten meer aanvaard. In alle gevallen waarin de koper/instructeur de niet-conformiteit van de goederen/diensten voor of na de levering suggereert, rust de bewijslast van die niet-conformiteit op de koper/instructeur.

 1. VERVOER

De goederen worden non franco vervoerd op risico van de koper/opdrachtgever, ook in geval van een andere franco levering. Onze tussenkomst bij vervoerders, verzekeringsmaatschappijen, tolbeheerders, tolagenten of andere personen is van onze kant vrijblijvend en dient te worden beschouwd als gedaan voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever. Goederen die niet onmiddellijk worden geleverd en om welke reden dan ook bij ons, een vervoerder/transporteur of ergens anders blijven liggen, doen dat voor risico van de koper/opdrachtgever, met inbegrip van het risico van brand of diefstal, ongeacht de leveringsvoorwaarden.

 1. BETALING

Al onze facturen zijn contant betaalbaar op onze maatschappelijke zetel te Ninove. Het gebruik van wissels, kwitanties, cheques, enz… laat deze bepaling onverlet. Niet-betaling op de vervaldag van een deel van de leveringen of van een deel van het contract maakt het saldo van alle wissels, wisselbrieven inbegrepen, onmiddellijk opeisbaar en verleent ons de mogelijkheid om gedwongen afname te eisen. Gedwongen aankoop kan te allen tijde worden aangevraagd met de keuze tussen gedwongen aankoop of schadevergoeding. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, zonder ernstige redenen, wordt na de vergeefse ingebrekestelling het schuldsaldo verhoogd met 15% met een minimum van 50 euro en een maximum van 1.900 euro, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Onze niet betaalde facturen dragen een rente van 10% per jaar vanaf de vervaldatum zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is.

 1. INDIENING VAN EFFECTEN

De koper/instructeur verbindt zich er tevens toe ons alle zekerheden te verstrekken die wij tijdens de uitvoering van de overeenkomst nodig hebben om de betaling van de koopprijs/aanneemsom en de uitvoering van de overeenkomst te waarborgen. Deze garanties zijn, naar onze keuze, een garantie op de handelsfondsen of een element daarvan of wisselbrieven met of zonder endossement, bankgaranties, enz… zoals wij vragen. De kosten voor de creatie van deze effecten zijn voor de koper/instructeur. Indien de koper/instructeur de gevraagde zekerheden niet verleent of in geval van niet of niet-tijdige betaling van een waarde of factuur op de vervaldag, worden de leveringen stopgezet, zelfs zonder ingebrekestelling. Wij beschouwen de overeenkomst als van rechtswege ontbonden en eisen onmiddellijke betaling van alle verschuldigde bedragen zonder rekening te houden met de toegekende betalingstermijnen. Deze eisen worden voldoende tot uitdrukking gebracht door verzending van een aangetekende brief aan de koper/instructeur. Indien de koper/instructeur deze betalingsverplichting of zijn zekerheidsverplichting niet nakomt, zullen wij acht dagen na een telegrafische kennisgeving aan de koper/instructeur die in gebreke blijft, de voorwerpen van de overeenkomst kunnen verkopen om alle schade te beperken. In dat geval zijn de voorwaarden bepaald in “RESOLUTIE DOOR DE KLANT” (14) van toepassing.

 1. KLACHTEN

Alle klachten van welke aard ook moeten ons binnen acht dagen per aangetekende brief worden toegezonden. In geval van geschillen over de aanvaarding is elke klacht van rechtswege onbestaande wanneer de gehele partij niet onbeschadigd en/of onaangeroerd is gebleven. Het uitpakken, verwerken, transformeren, incorporeren, verhandelen, beïnvloeden, enz… zelfs voor het kleinste deel, maakt elke klacht van welke aard dan ook nietig en impliceert de aanvaarding van de gehele partij die als één wordt beschouwd. Retourzendingen worden niet aanvaard, zelfs niet gedeeltelijk. In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van een geschil over het gebruik of het nut van de goederen/diensten. Onze tussenkomst kan nooit verder gaan dan de loutere vervanging van het betwiste onderdeel. Elke verantwoordelijkheid, voor elke vorm van immateriële en/of andere financiële schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, wordt met klem afgewezen.

 1. OPLOSSING DOOR CLIËNT

Voor alle gevallen waarin de overeenkomst tussen partijen door de klant wordt opgezegd, vrijwaart hij ITRA bvba met toepassing van art. 1794 van het Burgerlijk Wetboek. De Klant vrijwaart ITRA bvba voor al zijn kosten, werkzaamheden en winstderving. Deze winstderving wordt in een tussen partijen overeengekomen forfaitair bedrag vastgesteld op 20% van de koopsom/aanneemsom.

 1. AFMETINGEN, MODELLEN, TEKENINGEN

Wanneer de bestelling moet worden uitgevoerd volgens een geleverd model of tekening, bijvoorbeeld op schaal, zijn de opgegeven maten en modaliteiten van de koper/instructeur bepalend voor de uitvoering en de conformiteit. De afzonderlijke schriftelijke opgave door de koper/instructeur van afmetingen en modaliteiten wordt derhalve sterk aanbevolen en valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de koper/instructeur.

De koper/instructeur is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen en berekeningen en

voor de functionele geschiktheid van de door of namens hem voorgeschreven materialen.

Wijzigingen in het werk leiden in ieder geval tot een meerprijs indien:

 1. a) het ontwerp of de specificaties worden gewijzigd;
 2. b) de door de koper/instructeur verstrekte informatie komt niet overeen met de werkelijkheid.

Afmetingen, werkritme, capaciteit, gewicht of andere gegevens uit onze catalogi, technische documenten, propaganda, brochures, enz… zijn slechts indicatief en zijn slechts bindend voor de uitvoering voor zover onze orderbevestiging er uitdrukkelijk en schriftelijk naar verwijst. Door ons aan de koper/instructeur geleverde tekeningen of technische documenten blijven ons exclusieve eigendom. Zij mogen zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gereproduceerd, noch geheel of gedeeltelijk worden afgedrukt, noch aan derden worden overgedragen. Wanneer wij echter bij de levering aan de koper/instructeur schema’s of tekeningen leveren, die afwijken van de productieplannen, om de installatie, het gebruik en de inbedrijfstelling van de geleverde goederen mogelijk te maken, blijven deze eigendom van de koper/instructeur, mits deze vertrouwelijk worden behandeld.

 1. COMPONENTEN VAN DERDEN

Wij geven geen garantie op onderdelen die worden geleverd of geïntegreerd of niet door onze fabrieken worden gemaakt, zoals elektrische apparatuur, manometers, kleppen, enz… In geval van klachten treden wij slechts op als tussenpersoon. In die gevallen zullen onze consumenten de tussenkomst van onze leveranciers toestaan.

 1. WERKENDE RHYTHM

Alle garanties komen te vervallen indien de geleverde goederen niet worden gebruikt op het werkritme dat ons werd opgegeven vóór de aanvaarding van de bestelling.

 1. GARANTIE

(1) De garantie op onze geleverde goederen/uitgevoerde diensten zal nooit langer duren dan een termijn van ZES MAANDEN vanaf de datum van verzending. De garantie kan alleen worden ingeroepen bij normaal gebruik en uitsluitend voor constructiefouten of defecte grondstoffen. Op de koper/instructeur rust de bewijslast van constructiefouten of materiële gebreken.

(2) NORMAAL GEBRUIK houdt hier in dat de geleverde goederen zonder overbelasting worden gebruikt.

(3) De klant moet ons op eigen initiatief wijzen op de mogelijkheid van gebruik van de geleverde goederen in BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN zoals vochtige of stoffige ruimtes, zure of zoute atmosfeer, hoge of lage temperatuur, blootstelling aan oppervlakte- of impregneermiddelen enz… en de krimp, corrosie, oxidatie of andere schadelijke gevolgen daarvan.

(4) In dergelijke gevallen kunnen wij monsters ter goedkeuring voorleggen en moet de klant daarop de nodige tests uitvoeren. Wij garanderen dat de bestelling wordt uitgevoerd in OVEREENSTEMMING met de ingediende monsters. Bovendien wijzen wij alle verantwoordelijkheid af voor eventuele schade die daaruit voortvloeit.

(5) Indien de KLANT GEEN melding maakt van de BIJZONDERE GEBRUIKSAANWIJZINGEN, vervallen alle garanties.

(6) In ieder geval gaat onze garantie niet verder dan de kosteloze reparatie in onze eigen werkplaatsen of de kosteloze vervangende levering van door ons geproduceerde en als defect erkende stukken, zonder dat wij verantwoordelijk zijn voor schade als gevolg van fysieke of materiële ongevallen. Als de reparatie of vervanging de tussenkomst van een van onze technici vereist, zijn de reis- en verblijfskosten en de werkuren bovendien voor rekening van de klant. De vaststelling van een gebrek of schade geeft de klant niet het recht om het onderdeel zelf te vervangen of te repareren. Wij moeten altijd vooraf worden geraadpleegd over de mogelijkheid van een wijziging. Indien de klant de reparatie of vervanging van een of meer onderdelen zelf ter hand wil nemen, zijn wij niet aansprakelijk zonder onze voorafgaande en schriftelijke toestemming. In ieder geval moeten de standaard stukken naar ons franco gestuurd worden voor onderzoek.

(7) Na afloop van de zes maanden garantie is onze verantwoordelijkheid beëindigd. De garantie bevrijdt de klant in geen geval van zijn verplichting tot betaling onder de vastgestelde voorwaarden en modaliteiten.

 1. EIGENDOMSCLAUSULE

De eigendomsoverdracht van de geleverde goederen/diensten vindt pas plaats na volledige betaling. Indien de koper/opdrachtgever failliet wordt verklaard of een gerechtelijk akkoord krijgt of indien wij betaling twijfelachtig vinden, hebben wij het recht de goederen terug te vorderen. In dat geval wordt de overeenkomst ontbonden, zelfs zonder rechterlijke tussenkomst, onverminderd ons recht op schadevergoeding.

 1. JURISDICTIE

Op al onze overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing. In geval van geschillen zijn de rechtbanken van onze maatschappelijke zetel bevoegd. Als wij naar de rechter stappen, behouden wij het recht om het geschil voor te leggen aan een andere rechtbank van gemeen recht.

Alle documenten die vanuit de oorspronkelijke brontaal worden vertaald, worden te goeder trouw in de doeltaal vertaald. Voor elke verduidelijking van projectdocumenten, zij het van technische, juridische of andere aard, moeten de opdrachtgever-ontvanger(s) contractueel verwijzen naar het oorspronkelijke hoofdprojectdocument dat in de brontaal is opgesteld en geschreven.

Back To Top
15585

ITRA bv

Evenbroekveld 40

9420 Erpe Mere

GOED NIEUWS – ITRA verhuist naar een nieuw gebouw!

15856